Clicky

Privacy verklaring

WinterbergNu gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen “WinterbergNu” en eigenaar van WinterbergNu.nl hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. WinterbergNu verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert WinterbergNu u over de manier waarop WinterbergNu uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door WinterbergNu worden aangeboden op www.winterbergnu.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  WinterbergNu gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. WinterbergNu past wat u op www.winterbergnu.nl ziet aan op uw interesses. WinterbergNu gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 2. Doel
  WinterbergNu verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.winterbergnu.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. WinterbergNu gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door WinterbergNu.

 3. Uw account
  In uw account op www.winterbergnu.nl slaat WinterbergNu onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven informatie en interesses & reviews die u hebt geplaatst.

 4. Nieuwsbrieven**
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. WinterbergNu heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt WinterbergNu samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere reserveringen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van WinterbergNu meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via winterbergnu@icloud.com.
   

 • Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen.

 • Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar rachelle@leeremailmarketing.nl met in het onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.

 • Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

 1. Verbetering van diensten WinterbergNu
  WinterbergNu kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor WinterbergNu uitvoeren, geeft W interbergNu uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 2. Andere doeleinden
  Tot slot kan WinterbergNu uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. WinterbergNu geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door WinterbergNu voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden WinterbergNu een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) WinterbergNu op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. WinterbergNu maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die WinterbergNu ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar winterbergnu@icloud.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat WinterbergNu tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.winterbergnu.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid WinterbergNu

 1. WinterbergNu heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die W interbergNu verwerkt ten behoeve van www.winterbergnu.nl. W interbergNu accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

  

 • Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.

 • Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Gebruik website WinterbergNu.nl

 1. Beheerder maakt voor zijn website gebruik van hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan  bezoekers te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.

 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s etcetera

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. WinterbergNu bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.winterbergnu.nl, tenzij WinterbergNu op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. WinterbergNu behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.winterbergnu.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.winterbergnu.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.winterbergnu.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-05-2018. 

 • WinterbergNu Instagram
 • Facebook
 • WinterbergNu Twitter

2018 WinterbergNu

Club Winterberg

KvK 76990850